GDPR

Home / GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Tajč IČ: 04567200 se
sídlem Joštova 793, Židlochovice (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Joštova 793, Židlochovice

email: cenabastliru@rajbastliru.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními
údaji pověřence jsou: Petr Šrámek, Karenova 3, Praha 5, email chiptron@seznam.cz.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě účasti v soutěži Cena bastlířů.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
zaslání výhry (dále jen “smlouva”).

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je
zaslání případné výhry a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při účasti v soutěži jsou vyžadovány
osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení případné výhry (jméno a
adresa, kontakt [e-mail, tel. číslo pro dopravce]), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění nároků na výhru, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů (po dobu maximálně 2 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou zasílatelé zboží
podílející se na dodání zboží / služeb na základě smlouvy,

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou
poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb (Google).

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména: hesla, antivirový program, dvoufázové ověření.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním formuláře (nominace nebo hlasování) potvrzujete, že
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.9.2018.