Pravidla soutěže

Home / Pravidla soutěže

1.) Pořadatelé soutěže: Fyzické osoby Petr Šrámek (Karenova 3, Praha 5) a Martin Tajč (IČ: 04567200 se sídlem Joštova 793, Židlochovice) (dále jen “Pořadatelé”) pořádají soutěž Cena bastlířů (dále jen “Soutěž”), jejíž podmínky a postup upravují pravidla soutěže (dále jen “Pravidla”)

2.) Doba soutěže: Soutěž je rozdělena do dvou částí a to nominační a hlasovací. Nominační fáze začíná 17.9.2018 a hlasovací fáze začíná 1.11.2018. Ukončení hlasování je 30.11.2018. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne 3.12.2018.

3.) Pro postup do hlasovací fáze určuje umístění po nominační fázi. Vybráno je deset nejčastěji vyplněných subjektů v jedné kategorii.
Čím více nominačních hlasů, tím se nominovaný subjekt dostává na vyšší pozice hlasovací tabulky. V případě rovnosti hlasů rozhoduje, čí první nominace byla dříve.

V případě rovnosti hlasů ve finálovém kole rozhoduje, či první hlas ve finálovém kole byl dříve.

4.) O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodují hlasující svými platnými hlasy. Absolutní vítěz soutěže není.

5.) Výhra: Seznam Cen lze nalézt zde: Seznam výher

6.) Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky a jsou účastníky soutěže (dále jen “Soutěžící”).

7.) Soutěžící bude vylosován pomocí programu generující pseudonáhodná čísla. Počet vylosovaných Soutěžících je dán počtem věnovaných výrobků (dále jen “Ceny”). Vylosovaný soutěžící (dále jen „Výherce“) může vyhrát pouze jednu Cenu za celou dobu trvání soutěže. U některých Cen je nutné podepsat “Protokol o převzetí” nebo “Darovací smlouvu”. V případě nepodepsání zmíněných dokumentů není možné u dotyčných Cen Cenu zaslat.

8.) Cena vítězi kategorie “Nejlepší projekt”.

Do kategorie “Nejlepší projekt” patří pouze projekty jednotlivce nebo týmu které zároveň nejsou komerčně prodávány.

Vítěz kategorie “Nejlepší projekt” bere na vědomí, že hodnotu Ceny nelze vyplatit v hotovosti a Cena není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Cena pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Ceny mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. Na Ceny se nevztahuje záruka.

Vítěz kategorie “Nejlepší projekt” je kontaktován stejným způsobem jako vylosovaní Soutěžící (bod 10 Pravidel) a musí odpovědět do 5-ti pracovních dnů svou doručovací adresou, kam bude Cena zaslána. Pokud vítěz kategorie “Nejlepší projekt” nebude dohledatelný (e-mail na webové stránce, kontaktní formulář), nárok na Cenu propadá Pořadatelům soutěže.

9.) Zařazení do soutěže: Každý Soutěžící je automaticky zařazen do soutěže po vyplnění a odeslání nominačního formuláře nebo hlasovacího formuláře se správně vyplněnou a funkční e-mailovou adresou. Odesláním formuláře dává Soutěžící souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno

e-mail

telefonní číslo

adresa

za účelem interního zpracování, kontaktování Výherce a zaslání Ceny. Dále dává Soutěžící souhlas k předání osobních dat třetí osobě za účelem kontaktování Výherce a zaslání Ceny. Zúčastněný smí v každé fázi hlasovat pouze jedenkrát. V nominačním nebo hlasovacím formuláři musí vyplnit nejméně jeden nominovaný subjekt z celého formuláře.

10.) Kontaktování Výherce: Výherce bude kontaktován e-mailem uvedeném ve formuláři do 30-ti dnů od losování. Výherce musí do 5-ti pracovních dnů odpovědět svou doručovací adresou, která musí být v rámci České republiky nebo Slovenské republiky.

11.) Podmínky čerpání Ceny: Výherce, který neodpoví do 5-ti pracovních dnů je bez náhrady vyřazen. Ceny nelze převádět na jinou osobu než Výherce. Při vrácení Ceny přepravní společností z důvodu nezastižení, špatné adresy či jiných důvodů není možné výhru opětovně zaslat. Pořadatelé si vyhrazují právo určit náhradní ceny.

12.) Výherce bere na vědomí, že hodnotu Ceny nelze vyplatit v hotovosti a Cena není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Cena pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Ceny mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. Na Ceny se nevztahuje záruka.

13.) Cena nebude udělena v případě, že Pořadatelé zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Ceny.

14.) Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

15.) Pořadatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Ceně ani za připsání Ceny. Pořadatelé mají právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Ceny v Soutěži. Pořadatelé mají právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Ceny. Pořadatelé nenesou odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

16.) Výčet kategorií s vysvětlením, které subjekty do kategorie patří. Pořadatelé si vyhrazují právo zařazené nominované subjekty přemístit do jiné kategorie, smazat či upravit.

Nejlepší web: webová stránka z ČR nebo SR zaměřené na elektroniku, robotiku, bastlení, embedded programování apod.

Nejlepší fórum: odkaz na fórum z ČR nebo SR zaměřeného na elektroniku, robotiku, bastlení, embedded programování apod.

Nejlepší tutoriál: odkaz na první díl návodu (tutoriálu) z ČR nebo SR zaměřeného na elektroniku, robotiku, bastlení, embedded programování apod.

Nejlepší škola: odkaz na úvodní webovou stránku střední nebo vysoké školy z ČR nebo SR elektrotechnického směru.

Nejlepší zájmový kroužek: odkaz na úvodní stranu webové stránky zájmového kroužku při ZŠ / SŠ / VŠ, radiokluby apod z ČR nebo SR.

Nejlepší projekt: odkaz na webovou stránku nekomerčního projektu jednotlivce nebo týmu, který vznikl v ČR nebo SR.

Nejlepší e-shop: odkaz na webovou stránku e-shopu s pobočkou v ČR nebo SR s elektrotechnickým zaměřením.

Nejlepší firma: odkaz na úvodní webovou stránku firmy s pobočkou v ČR nebo SR s elektrotechnickým zaměřením. Její zaměření může být na prodej elektronických součástek, vývoj elektroniky, tvorbu DPS apod.

17.) Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.cenabastliru.cz.

18.) Výherce má právo zříct se Ceny ve prospěch Pořadatelů. Ti s cenou mohou naložit podle vlastního uvážení.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 01.09.2018