Pravidla soutěže

Home / Pravidla soutěže
 1. Pořadatel soutěže: Fyzické osoby Petr Šrámek a Martin Tajč (dále jen “Pořadatelé”) pořádají soutěž Cena Bastlířů (dále jen “Soutěž”), jejíž podmínky a postup upravují pravidla (dále jen “Pravidla”)
 2.  

 3. Doba soutěže: Soutěž je rozdělena do dvou částí a to nominační a hlasovací. Nominační fáze začíná 1.5.2017 a hlasovací fáze začíná 1.8.2017. Ukončení hlasování je 30.9.2017. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne 9.10.2017.
 4.  

 5. Pro postup do hlasovací fáze postačuje i jeden platný nominační hlas. Čím více nominačních hlasů, tím se nominovaný subjekt dostává na vyšší pozice hlasovací tabulky.
 6.  

 7. O vítězech v jednotlichých kategoriích rozhodují hlasující svými hlasy. Absolutní vítěz soutěže není.
 8.  

 9. Výhra: Seznam Cen lze nalézt zde:  Seznam výher
 10.  

 11. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky a jsou účastníky soutěže (dále jen “Soutěžící”).
 12.  

 13. Cena a Soutěžící bude vylosován pomocí programu generující pseudonáhodná čísla. Počet vylosovaných Soutěžících je dán počtem věnovaných výrobků (dále jen “Ceny”). Vylosovaný soutěžící (dále jen „Výherce“) může vyhrát pouze jednu cenu za celou dobu trvání soutěže.
 14.  

 15. Zařazení do soutěže: Každý Soutěžící je automaticky zařazen do soutěže po vyplnění a odeslání nominačního formuláře nebo hlasovacího formuláře se správně vyplněnou a funkční e-mailovou adresou. Odesláním formuláře dává Soutěžící souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., za účelem interního zpracování, kontaktování Výherce a zaslání Ceny. Dále dává Soutěžící souhlas k předání osobních dat třetí osobě za účelem kontaktování Výherce a zaslání Ceny. Zúčastněný smí v každé fázi hlasovat pouze jedenkrát. V nominačním formuláři musí vyplnit nejméně jeden nominovaný subjekt z celého formuláře.
 16.  

 17. Kontaktování Výherce: Výherce bude kontaktován e-mailem uvedeném ve formuláři do 30-ti dnů od losování. Výherce musí do 5-ti pracovních dnů odpovědět svou doručovací adresou, která musí být v rámci České republiky nebo Slovenské republiky. 
 18.  

 19. Podmínky čerpání Výhry: Výherce, který neodpoví do 5-ti pracovních dnů je bez náhrady vyřazen. Ceny nelze převádět na jinou osobu než Výherce. Při vrácení Ceny přepravní společností z důvodu nezastižení, špatné adresy či jiných důvodů není možné výhru opětovně zaslat. Pořadatelé si vyhrazují právo určit náhradní ceny.
 20.  

 21. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Ceny nelze vyplatit v hotovosti a Cena není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Cena pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Ceny mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů. Na Ceny se nevztahuje záruka.
 22.  

 23. Cena nebude udělena v případě, že Pořadatelé zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Ceny.
 24.  

 25. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 26.  

 27. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Ceně ani za připsání Ceny. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Ceny v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 28.  

 29. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.cenabastliru.cz.
 30.  

 31. Výherce má právo zříct se Ceny ve prospěch pořadatelů. Ti s cenou mohou naložit podle vlastního uvážení.
 32.  

 33. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 01.03.2017